Activity Gallery
Activity Gallery 2016

กิจกรรม :พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และ Department of Architecture , Kinki University , Japan
วันที่ : 02 Mar 2016
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และ Department of Architecture , Kinki University , Japan ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้งานออกแบบสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่สอดผสานอยู่ในสถาปัตยกรรมเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการในระดับนักศึกษา คณาจารย์ และสถาบัน โดยมีพิธีเปิดโครงการฯเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ


The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448