Activity Gallery
Activity Gallery 2016

กิจกรรม :โครงการอบรม หลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำ และ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน “ รุ่นที่ 17
วันที่ : 09 Mar 2016-13 Mar 2016
สถานที่ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำ และ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน “ รุ่นที่ 17 ให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจพื้นฐานศิลปะ ด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านศิลปะที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ อาจารย์ธีรยุทธ อินทจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ อาจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล และอาจารย์ธนกร ไชยจินดา เป็นผู้ให้ความรู้และการบริการวิชาการแก่เยาวชน จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ นอกจากนี้ ในการฝึกอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติวาดเส้นนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดเกตการาม ย่ายวัดเกตุ จ.เชียงใหม่ และฝึกปฏิบัติสีน้ำนอกสถานที่ ณ วัดดวงดี จ.เชียงใหม่


The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448