Activity Gallery
Activity Gallery 2019

กิจกรรม :กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 02 Aug 2019
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมการแนะนำอาจารย์บัณฑิตศึกษา และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ พร้อมให้นักศึกษาแนะนำตัวเองและหัวข้อที่สนใจ รวมถึงแนะนำภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562


The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448