assan - Professional theme

กิจกรรม : โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 แนวทางการเขียนเอกสารและผลงาน เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ : 02/06/2560
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2

หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางการเขียนเอกสารและผลงาน เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารและผลงาน และเห็นตัวอย่างการเขียนผลงาน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2

Flag Counter