assan - Professional theme

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ Teaching Methods and introduction workshop for I.D.E.A. international course (IDEA)

วันที่ : 05/06/2560
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2

คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ Teaching Methods and introduction workshop for I.D.E.A. international course (IDEA) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่จะเริ่มต้นในปีการศึกษา 2560 ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของหลักสูตรใหม่นี้ให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ

Flag Counter