assan - Professional theme

กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำคำขอ งบประมาณแผ่นดิน

วันที่ : 13/06/2560
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำคำขอ งบประมาณแผ่นดิน เพื่อสร้างแนวปฎิบัติในการจัดทำคำของบประมาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ทั้งงบลงทุน (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์) งบโครงการบูรณาการ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวรรณ ศรีทองคำ หัวหน้างานแผนงบประมาณ กองแผนงาน พร้อมด้วย คุณเอษณา สุริยวงค์ บรรยายในหัวข้อ การจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการด้านต่างๆ คุณไพบูลย์ แสนอินเมือง บรรยายในหัวข้อ การจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) และคุณวราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

Flag Counter