assan - Professional theme

กิจกรรม : โครงการให้ความรู้ด้านการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (โครงการ Happy Money)

วันที่ : 14/06/2560
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้ด้านการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
(โครงการ Happy Money) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณหฤทัย ฮั่นตระกูล จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 มาเป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

Flag Counter