assan - Professional theme

กิจกรรม : โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ : 22/06/2560
สถานที่ : อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (โครงการกิจกรรมประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและ ทิศทางแผนการดำเนินงานของคณะฯ ให้แก่บุคลากร

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมากขึ้น

Flag Counter