assan - Professional theme

กิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 02/08/2562
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมการแนะนำอาจารย์บัณฑิตศึกษา และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ พร้อมให้นักศึกษาแนะนำตัวเองและหัวข้อที่สนใจ รวมถึงแนะนำภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562