assan - Professional theme

กิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ : 05/08/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ จากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แนะนำหลักสูตร ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงแนะนำบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562