assan - Professional theme

กิจกรรม : การนำเสนอผลงาน "ศาลา ท่ารถแดง" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ : 09/08/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน (Poster presentation) "ศาลา ท่ารถแดง" ในโจทย์ การตีความ "ล้านนาในปัจจุบัน" สู่การออกแบบ ต่อคณาจารย์ประจำ Studio 3 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง อ.ธวัชชัย เตริยาภิรมย์ รศ.ดร.กรุณา รักษวิณ ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ อ.ดร.กษมา พลกิจ อ.ดร.จิรันธนิน กิติกา และอ.ศุภรัตน์ ชินะถาวร โดยคณาจารย์จะคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจ เพื่อนำไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562