assan - Professional theme

กิจกรรม : ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 15/08/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ขึ้นดอยกอยเวียง" ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ครอบครัวสถาปัตย์ มช. โดยมีอาจารย์เลี่ยม ธีรัทธานนท์ อาจารย์อาวุโสคณะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

พานไหว้ครูคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยออกแบบภายใต้แนวความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะและสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ยุคคหบดี ปี พ.ศ.2427-2518 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติ จึงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมโคโลเนียลและสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น โดยนำสีและลวดลายมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้โครงสร้าง truss ในสถาปัตยกรรมยุคนั้น อย่างขัวเหล็กและสถานีรถไฟ ผสมผสานกับร่มบ่อสร้างอันเป็นศิลปะหัตถกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า

พานไหว้ครูจึงสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของประติมากรรมเชียงใหม่สมัยใหม่ ผ่านการใช้วัสดุและวิทยาการผสมผสานเข้ากับการรังสรรค์งานหัตถศิลป์จากดอกไม้และขี้ผึ้ง