assan - Professional theme

กิจกรรม : เสวนาวิชาการและร่วมชมนิทรรศการ หัวข้อ 'ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) '

วันที่ : 16/08/2562
สถานที่ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ 'ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ' โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

สำหรับการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ 'ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)' ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเดช อัครโพธิวงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคุณสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนา

นอกจากนี้ คุณสายกลาง จินดาสุ ยังได้นำผู้เข้าร่วมงานเดินชมนิทรรศการ ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ภายในอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.