assan - Professional theme

กิจกรรม : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ไดรับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

วันที่ : 29/08/2562
สถานที่ : ห้องประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) กับสองรางวัล Museum Thailand Awards 2019 : รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ (Award for outstanding learning process) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม (The Social , art and cultural museum) และรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา เป็นผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.สุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี ณ ห้องประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

โดย ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อนในประเภทพิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม และได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน การจัดอันดับจากผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ museumthailand ให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งเรียนรู้ที่มีผู้ชื่นชอบสูงสุดจากแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ทั้งนี้นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ได้กล่าวว่า มิวเซียมสยาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ "มิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019 (Museum Thailand Awards 2019)" เพื่อมุ่งยกระดับพิพิธภัณฑ์ ภายในประเทศไทยให้ก้าวสู่พิพิธภัณฑ์ระดับสากล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ ให้มีความรู้ความสามารถ ในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการการปฏิบัติ รวมทั้งสร้างกระแสการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์สนใจเข้าร่วม โครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาและดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวและการขยายตัวมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งผลให้เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ไทยเข้มแข็งจนก่อให้เกิดการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
.
เครดิตภาพและข้อมูล : Museum Siam