assan - Professional theme

กิจกรรม : อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ : 14/08/2562
สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล และ อาจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Flag Counter