assan - Professional theme

กิจกรรม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนและเยี่ยมชมคณะ

วันที่ : 02/09/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์แนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยายและนำชมสถานที่ภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.