assan - Professional theme

กิจกรรม : พิธีศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 21/09/2562
สถานที่ : ลานร่ม

หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และวิชาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีศิลป์จุ่ม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล และปลูกฝังการเป็นสถาปนิกที่ดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีพิธีเรียกขวัญ และการแสดงจากนักศึกษา รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่มีผลรางวัลเรียนดี และมอบทุนการศึกษา

จากนั้นผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และศิษย์เก่า รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานร่ม และมีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562