assan - Professional theme

กิจกรรม : โครงการอบรม หลักสูตร วาดเส้น สีน้ำ และ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 24

วันที่ : 08/10/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตร วาดเส้น สีน้ำ และ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 24 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจพื้นฐานศิลปะ ด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และวัดเจดีย์หลวง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านศิลปะที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่