Loading…
assan - Professional theme

ภาพกิจกรรม

Faculty of

Architecture

Chiang

Mai

University

FACMU

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( FACMU ) ได้ริเริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภูมิภาคเหนือนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538
โดยในครั้งนั้น คณะฯ ยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538-2539 จากการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมด้วยแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแต่ละภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละคน

ข่าวสารคณะ

Short Term Exchange Program at KIT
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 09/11/2561
Monbukagakusho (MEXT) Scholarship to study at Ritsumeikan University
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 07/11/2561
Exchange Student with Kagawa University
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 06/11/2561
Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 14/11/2561

ปฏิทินคณะ

15/11/2561 13:30:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและชุมชน ครั้งที่ 4

ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

วิภาดา จี้รัตน์
20/11/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ

วิภาดา จี้รัตน์
23/11/2561 13:00

FACMU Design Week

ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิภาดา จี้รัตน์
29/11/2561 11:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการแผนฯ ครั้งที่ 11

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
06/12/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
07/12/2561 12:00:00 - 00:00:00

ประชุมหน่วยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 12

ณ ห้อง Common Room

วิภาดา จี้รัตน์
13/12/2561 11:45:00 - 00:00:00

ประชุมบุคลากรคณะฯ

ณ ห้องประชุมชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
13/12/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ครั้งที่ 12

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter