หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Landscape Architecture Program

รหัสและชื่อหลักสูตร

-ภาษาไทย-
ชื่อเต็ม ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภ.สถ.บ.
-ภาษาอังกฤษ-
ชื่อเต็ม Bachelor of Landscape Architecture
ชื่อย่อ B.L.A.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนแก่สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และความรู้ทางภูมิสถาปัตยกรรมมาดำเนินการออกแบบ และแก้ไขปัญหา ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่
- มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมได้ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
- สามารถออกแบบในแนวอนุรักษ์และพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้มีความโดดเด่นในระดับสากล ตลอดจนนำเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
- สามารถใช้องค์ความรู้ทางภูมิสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบ เพื่อการรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ และเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางภูมิสถาปัตยกรรมในอนาคตต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

PLO 1 วางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
PLO 2 ออกแบบแนวอนุรักษ์และพัฒนางานภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้ในระดับสากล
PLO 3 ออกแบบและพัฒนางานภูมิสถาปัตยกรรมได้อย่างยั่งยืน
PLO 4 นำเสนอและสื่อสารได้ในระดับสากล

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs)

ชั้นปีที่ 1

เข้าใจพื้นฐานการออกแบบทางศิลปะ หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น การเขียนแบบโครงสร้างและการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อภูมิสถาปัตยกรรมตามบริบทของพื้นที่

ชั้นปีที่ 2

เข้าใจหลักการออกแบบก่อสร้างและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เข้าใจระบบนิเวศตามบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นพื้นถิ่น สามารถนำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ในงานภูมิสถาปัตยกรรมตามบริบทของพื้นที่ได้ รวมถึงสามารถบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม

ชั้นปีที่ 3

เข้าใจการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในระดับเมือง หรือกลุ่มชุมชนเมืองที่มีปัจจัยการใช้พื้นที่สาธารณะ ข้อกฎหมายการออกแบบพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการออกแบบรายละเอียดที่ตอบสนองการใช้งานของคนทุกกลุ่มในโครงการ

ชั้นปีที่ 4

เข้าใจการออกแบบวางผังพื้นที่ขนาดใหญ่ กระบวนการออกแบบวางผังนิเวศภูมิทัศน์ จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพและข้อกฎหมายการออกแบบวางผังพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้นิเวศวิทยาและการออกแบบสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ชั้นปีที่ 5

วิทยานิพนธ์ทางภูมิสถาปัตยกรรม กระบวนการออกแบบวางผังและการนำเสนองานในการประกอบวิชาชีพ สามารถคิดสังเคราะห์ บ่งชี้ปัญหาที่นำไปสู่การวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมได้ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมและนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมในระดับสากล