การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ
และการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์
2562

6-7 มิถุนายน 2562
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ในศาสตร์ของงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และผลการวิจัยที่นำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อนำมาใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนในระดับสากลเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้สถาปนิกและคณาจารย์สถาปัตยกรรมมีความจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของการนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาใช้การออกแบบงานสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อกระบวนทัศน์ดังกล่าว แต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนได้เปิดโอกาสด้านการวิจัยให้นักวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ และศิลปกรรมได้ศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาปรับใช้ในงานสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ การทำวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านการออกแบบงานสร้างสรรค์ ด้วยการเชิญศิลปินแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างศักยภาพให้นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่าของคณะฯ และสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ตลอดจนสถาปนิกในภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพื่อให้ผลิตบัณฑิตบัณฑิตผู้มีความสามารถดำเนินการวิจัยและการออกแบบที่มีคุณภาพต่อไป

กำหนดการ

วันที่ 28 มีนาคม 2562	วันสุดท้ายของการรับบทความ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการรับบทความสมบูรณ์
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ
และ การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
 : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-94-2843 โทรสาร : 053-22-1448
มือถือ : 062-945-3343
E-mail : rcenter17@gmail.com
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-94-2843 โทรสาร : 053-22-1448
มือถือ : 062-945-3343
E-mail : rcenter17@gmail.com