Quality Assurance
ข้อมูลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • คณะทำงานระบบคุณภาพการศึกษา
 • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2553
 • คู่มือประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ
 • ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPIs)
 • รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
 • แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 • กำหนดการตรวจติดตาม
 • ผลการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบ
 • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ
 • กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของคณะ
 • นิยามศัพท์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • รายนามผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • Quality Assurance Report
 • KPI การประกันคุณภาพ
 • เอกสารเพิ่มเติมการประเมิน QA ปีการศึกษา 2553

 • เว็บไซต์อื่น ๆ
 • สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • Thailand Quality Award : TQA
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), พรบ.
 • CMU MIS

 • The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448