ผลการตรวจสอบและประเมิน
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2546
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2547
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551
  • ผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552

  • The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448