แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ
  • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 9 ด้าน ปีการศึกษา 2547
  • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 9 ด้าน ปีการศึกษา 2548
  • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 9 ด้าน ปีการศึกษา 2549
  • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 9 ด้าน ปีการศึกษา 2550
  • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 9 ด้าน ปีการศึกษา 2551
  • แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) และแผนงาน /โครงการขององค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 9 ด้าน ปีการศึกษา 2552
  • การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553

  • The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448