แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และ ของสำนักงานฯ (SAR) 2547
  • แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และ ของสำนักงานฯ (SAR) 2548
  • แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และ ของสำนักงานฯ (SAR) 2549

  • The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448