[ 1 ] 
แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และ ของสำนักงานฯ (SAR)
ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. การติดตามงาน
1
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และสำนักงานฯ (SAR)
                           
ดำเนินการตามแผนการจัดทำ SAR
2
ติดตามข้อมูลรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ของ SAR คณะฯ
                           
ส่งรายการตรวจสอบทั้ง 9 องค์ 1 มี.ค. 48
3
ติดตามข้อมูลรายงาน (Report) ของสำนักงานฯ
                           
ส่งรายการตรวจสอบของ สนง. 1 มี.ค. 48
4
ติดตามข้อมูลรายละเอียดของตัวบ่งชี้คุณภาพ 56 ตัวชี้วัด (KQI) ของ SAR คณะฯ
                           
ติดตามความก้าวหน้า KQI 56 ตัวชี้วัด กลางเดือน มี.ค. - พ.ค. 48
5
ติดตามหลักฐานรายการตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบเพื่อ Scan และ Link ขึ้น Web QA
                           
- เดือน เม.ย. ตามหลักฐานทั้ง 9 เพื่อ Scan
- เดือน พ.ค. Link หลักฐานทั้ง9ขึ้นWeb QA
6
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ SAR ภายในคณะฯ
                           
คณะกรรมการตรวจประเมินเล่ม SAR เพื่อปรับแก้ไข + เข้าเล่ม
7
WORKSHOP เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินฯ
                           
Workshop หัวหน้าองค์ประกอบและผู้ที่ เกี่ยวข้องเรื่องหลักฐานทั้ง 9 องค์
8
กำหนดส่งเล่ม SAR ถึงสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ มช.
                           
ส่งเล่มรายงาน SAR วันที่ 1 มิ.ย 48 ให้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ มช.

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448