[ 1 ] 
แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และ ของสำนักงานฯ (SAR)
ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. การติดตามงาน
1
ติดตาม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ
                           
- ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมส่งเล่มที่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2549
2
ติดตาม ข้อมูลรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ของ SAR คณะฯ
                           
-ติดตามข้อมูลรายการตรวจสอบทั้ง 9 องค์ประกอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2549เพื่อจัดทำเล่ม SAR ต่อ.
3
ติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ
                           
-แต่ละหน่วยจัดทำข้อมูลสรุปและประเมินฯเพื่อทำเล่มรวมรายงานการประเมินฯของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ ส่งข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2549
4
ติดตาม ข้อมูลรายละเอียดของดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพ 56 ตัวชี้วัด (KPIs) ของ SAR คณะฯ
                           
-ติดตามความก้าวหน้าข้อมูล KPIs 56 ตัวชี้วัด พร้อมส่งเพื่อจัดทำเล่ม SAR ภายในเดือนเมษายน 2549
5
ติดตาม หลักฐานรายการตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบเพื่อ Link ขึ้นระบบสารสนเทศคณะฯ
                           
-ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบดำเนินการนำหลักฐานที่ Scan หรือ ไฟล์.pdf ส่งไฟล์เข้า QA Upload File ภายในเดือนพฤษภาคม 2549
6
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมินฯ SAR ภายในคณะฯ
                           
-คณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐาน รายการตรวจสอบของ SAR เพื่อปรับแก้ไข ก่อนการตรวจประเมินฯจริงประมาณเดือนพฤษภาคม 2549
7
WORKSHOP เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินฯ
                           
-Workshop ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักฐานทั้ง 9 องค์ประกอบ
8
เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคณะฯ
                           
-เตรียมความพร้อมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องฯ(ตรวจประเมินฯประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2549)

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448