[ 1 ] 
แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และ ของสำนักงานฯ (SAR)
ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. การติดตามงาน
1
ติดตาม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ของคณะฯ (QA + TQA)
                           
ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมส่งเล่มที่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต้นเดือนมิถุนายน 2550
2
ติดตาม ข้อมูลรายการตรวจสอบคุณภาพ (Audit Checklist) 9 องค์ประกอบ (QA) + 7 หมวด (TQA)
                           
ติดตามข้อมูลรายการตรวจสอบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ 7 หมวด (QA + TQA) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เพื่อจัดทำเล่ม SAR
3
ติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ
                           
หน่วยงานในคณะฯจัดทำข้อมูลสรุปและประเมินฯ เพื่อทำเล่มรวมรายงานการประเมินฯของหน่วยงานภายในคณะฯ ส่งข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2550
4
ติดตาม ข้อมูลรายละเอียดของดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพ 115 ตัวชี้วัด (KPIs) ของ SAR คณะฯ
                           
ติดตามความก้าวหน้าข้อมูล KPIs 115 ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำสรุปข้อมูลพร้อมทำเล่ม SAR ภายในเดือนเมษายน 2550
5
ติดตาม หลักฐานรายการตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบเพื่อ Link ขึ้นระบบสารสนเทศคณะฯ
                           
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบดำเนินการนำหลักฐานที่ Scan หรือไฟล์ pdf. ส่งไฟล์เข้า QA Upload File ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2550
6
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมินฯ SAR ภายในคณะฯ
                           
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐาน รายการตรวจสอบของ SAR เพื่อปรับปรุง-แก้ไข ก่อนการตรวจประเมินฯจริงประมาณเดือนพฤษภาคม 2550
7
WORKSHOP เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินฯ
                           
Workshop โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและผู้ที่เกี่ยวข้องหลักฐานทั้ง 9 องค์ประกอบ
8
เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคณะฯ
                           
เตรียมความพร้อมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง (ตรวจประเมินฯ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2550)

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448