• รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2543
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2544
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2545
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2546
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2547
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552
       -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553
       - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (มช.)
       - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.)
         -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน วันที่ 27 มิถุนายน 2554
         -> ภาพการตรวจสอบและประเมิน วันที่ 28 มิถุนายน 2554
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
       

 • The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448