• ปีการศึกษา2545
  • ปีการศึกษา2546
  • ปีการศึกษา2547
  • ปีการศึกษา2548
  • ปีการศึกษา2549
  • ปีการศึกษา2550
  • ปีการศึกษา2551
  • ปีการศึกษา2552
  • ปีการศึกษา2553
  • ปีการศึกษา2554

  • The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448