ข่าวสารคณะ

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ

เชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 10/07/2561
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมการวิจัย
 • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
 • 07/05/2561

ข่าวงานวิจัย ทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 17/07/2561
Call for Application :Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 17/07/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 18/06/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 15/06/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Student connection online (USCO)
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 12/06/2561
ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Monte Scholarship ประจำปี 2561
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 11/06/2561
การประชุมนานาชาติ Sustainability, Technology and Business
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 04/06/2561

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม'Lighting design'
 • โดย วิภาดา จี้รัตน์
 • 04/07/2561
Invitation to join the 1 st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Leaders 2018
 • โดย รสลินดา แอลเล็น
 • 04/07/2561

ปฏิทินคณะ

13/07/2561 08:30

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วิภาดา จี้รัตน์
17/07/2561 09:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ

วิภาดา จี้รัตน์
20/07/2561 11:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
23/07/2561 08:00

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิภาดา จี้รัตน์
25/07/2561 13:00

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดย หน่วยอาคารและสถานที่

วิภาดา จี้รัตน์
25/07/2561 09:00

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทาสี และพัฒนาคณะ

โดย หน่วยอาคารและสถานที่

วิภาดา จี้รัตน์
26/07/2561 13:00

การบรรยายพิเศษ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิภาดา จี้รัตน์
26/07/2561 11:00:00 - 00:00:00

ประชุมคณะกรรมการแผนฯ ครั้งที่ 7

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter