ข่าวสารคณะ

Error Query SELECT `event`.id, `event`.title_, `event`.title_eng, `event`.detail_, `event`.detail_eng, event_date.date_, `event`.st_time, `event`.en_time, `event`.id_emp FROM activity.event INNER JOIN activity.event_date ON activity.event.id = activity.event_date.id WHERE event_date.date_ BETWEEN DATE_SUB(now( ),INTERVAL 7 DAY) AND DATE_ADD(now( ),INTERVAL 30 DAY) ORDER BY activity.event_date.date_ ASC, activity.event.st_time DESC limit 8