ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ


ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับไป เสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน ในไฟล์แนบ นั้น
สำหรับคณาจารย์ที่ประสงค์จะเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ โปรดจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนฯ แบบ On-line บนระบบ CMU-MIS พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด เสนอผ่านศูนย์วิจัยฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
11/06/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter