ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ISSN: 0125-5134


ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ISSN: 0125-5134 ซึ่งมี Impact Factor อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (THAI CITATION INDEX) กลุ่มที่ 2 กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ(ฉบับที่ 1 : มกราคม –มิถุนายน, ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและการวิจัยสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการวางแผนภาคและเมือง โดยมีกรอบเวลาในการส่งบทความดังนี้
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
15 มกราคม 15 มิถุนายน ประกาศรับบทความ (ตลอดทั้งปี)
28 กุมภาพันธ์ 28 กรกฎาคม ผู้เขียนส่งบทความ (ฉบับเต็ม)
15 มีนาคม 15 สิงหาคม กลั่นกรองบทความเบื้องต้น
15 เมษายน 15 กันยายน ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
15 เม.ย.-30 พ.ค. 15 ก.ย.-30 ต.ค. ส่ง Peer Review
30 พ.ค.-15 มิ.ย. 30 ต.ค.-15 พ.ย. ส่งคืนผู้เขียนแก้ไข/ผลการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์
15 มิถุนายน 15 พฤศจิกายน จัดรูปเล่ม
30 มิถุนายน 30 พฤศจิกายน ส่งพิมพ์ แล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม / ธันวาคม

ในการนี้ศูนย์วิจัยฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิชาการหรือวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ ได้ตลอดปีในรูปแบบของแผ่น CD ส่งได้โดยตรงที่ Email : pimkmitl@hotmail.com หรือ journal.archkmitl@gmail.com หรือทางไปรษณียที่
คุณรมิดา ธรรมกัญยา โทร. 089-812-0164
ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 02-329-8000-99 ต่อ 3551 โทรสาร 02-329-8366

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดส่งผลงานต้นฉบับผลงานละ 4 ชุด เพื่อขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 32/2553 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิชาการ ได้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารแนบ

29/06/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter