ข่าวสารคณะ

การขอรับทุนการให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)


ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) โดยมีเกณฑ์และอัตราการให้เงินค่าตอบแทนในไฟล์แนบ สรุปได้ดังนี้
1. ต้องเป็นเป็นผู้เขียนที่มีชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนชื่อหลัก (Corresponding Author) ซึ่งระบุสังกัด (Affiliation) เป็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้รับเงินอุดหนุน
3. ต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตามโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น CoE
4. ผลงานทางวิชาการจะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 12,000.- บาทต่อ 1 บทความ
5. ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้เพียง 1 ครั้ง
6. ผลงานทางวิชาการใดที่ขอรับเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน) จากมหาวิทยาลัยแล้ว จะสามารถนำมาขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัดได้อีก ยกเว้นส่วนมีประกาศการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะสมทบเพิ่มเติม (Top up)

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน) โปรดส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการผ่าน ศูนย์วิจัยฯ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

30/11/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter