ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด สรรค์สร้างอย่างเคารพธรรมชาติ


ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด สรรค์สร้างอย่างเคารพธรรมชาติ (Build with respect to nature) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีค่าลงทะเบียน นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ http://aed.mju.ac.th จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 และเข้าประชุมดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
02/12/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter