ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559


ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ภายใต้หัวข้อการปาฐกถาพิเศษเรื่อง AEC in the Global Economy และ ยุทธศาสตร์ไทยเพื่อก้าวสู่ AEC ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีค่าลงทะเบียน นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ http://conference.bu.ac.th จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และเข้าประชุมดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

เอกสารแนบ

03/12/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter