ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 7. 2016


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 7. 2016 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ในด้าน ทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าลงทะเบียน
สำหรับ คณาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้โดยตรงที่ Email : berac.tu@gmail.com โดยหมดเขตรับบทคัดย่อในวันที่ 15 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ

24/12/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter