ข่าวสารคณะ

เชิญเสนอผลงานขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย และสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงได้ประกาศรับ
1. การเสนอผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
2. การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวับสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2560
3. การเสนอวิทยาพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560
4. การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

สำหรับคณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ http://rrm.nrct.go.th และส่งเอกสารสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 29 เมษายน 2559


เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
24/12/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter