ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีค่าลงทะเบียน และรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อม
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความได้โดยตรง http://www.eau.ac.th จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
28/12/2558 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter