ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ สามารถส่งผลงานได้โดยตรงทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับบุคลากรคณะเมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโปรดขออนุมัติเดินทางตามสิทธิ์ผ่านหน่วยบุคคลได้โดยตรง

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter