ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Joint Symposium between KU and CMU


ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย Kagawa กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Joint Symposium between KU and CMU ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าลงทะเบียน และรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อม นั้น
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะละ 1 คน ที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง) ในการนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมัครได้โดยตรง http://rac.oop.cmu.ac.th/kucmu2016/student.php เพื่อที่คณะทำงานของมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อไปนำเสนอผลงานต่อไป สำหรับบุคลากรคณะ เมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโปรดขออนุมัติเดินทางตามสิทธิ์ผ่านหน่วยบุคคลได้โดยตรง

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter