ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 65 ปี 2559


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดพิมพ์วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 65 ปี 2559 กำหนดเผยแพร่เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. แล้ว และได้กำหนดกรอบเวลาในการส่งบทความดังนี้
30 เมษายน 2559 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
20 มิถุนายน 2559 กองบรรณาธิการส่งใบยืนยันการตอบรับ
10 กรกฎาคม 2559 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ โปรดสมัครได้โดยตรง http://www.arch.chula.ac.th/ejournal ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
18/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter