ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบ กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษา ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Student: EPTUS) ในปี 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ครั้ง คือ
1. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
2. ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2559

เอกสารแนบ

19/01/2559 : จามจุรีย์ อินทวงค์

Flag Counter