ข่าวสารคณะ

โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 8


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของโครงการ

ลิ้งที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารแนบ
19/01/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter