ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8


ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

31 มีนาคม 2559 ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1-30 เมษายน 2559 แจ้งผลการพิจารณาบทความ
16 พฤษภาคม 2559 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์และชำระค่าลงทะเบียน (นักศึกษา 700.- บาท/บทความ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 1,200.- บาท/บทความ)

สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัยและ/หรือร่วมการประชุมดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้โดยตรง http://wuresearch.wu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
20/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter