ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการด้าน การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการด้าน การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization (URPAS 2016: Partnership for New Urbanization) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความและ/หรือร่วมการประชุมดังกล่าวได้โดยตรง https://urpas2016.wordpress.com ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
20/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter