ข่าวสารคณะ

เชิญร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Magsaysay Awardees : Good Governance and Transformative Leadership in Asia


ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Magsaysay Awardees : Good Governance and Transformative Leadership in Asia ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น
สำหรับ คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้โดยตรง www.copag.msu.ac.th/conference4 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
21/01/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter