ข่าวสารคณะ

การรับสมัครนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพักอาศัย ในปีการศึกษา 2559


สำนักงานหอพักนักศึกษา มช. ขอความอนุเคราะห์คณะฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพักอาศัย ในปีการศึกษา 2559 ตามประกาศดังแนบ

เอกสารแนบ

01/02/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter