ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 21


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมวิชาการผังเมืองเรื่อง สาระศาสตร์ : วิชาการประสานวิชาชีพ ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาจารย์นารถ (211) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,000.- บาท นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th/sarasatr และส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยตรงที่ ฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่ E-mail : sarasatr@chula.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
04/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter