ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 Graduate Integrity : GI 7


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 Graduate Integrity : GI ในหัวข้อ ภูมิอากาศ วิกฤต วิจารณ์ และการเปลี่ยนแปลง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความทางวิชาได้โดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2559 โดยดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.arch.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมิดา ธรรมกัญยา โทร. 02-329-8000-99 ต่อ 3551 มือถือ 089-812-0164

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
04/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter